Privacyverklaring

 

Deze Privacyverklaring is van kracht met ingang van mei 2018.

 

Bij ICT Assist zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. We doen er daarom alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit geldt voor alle landen waarin ICT Assist actief is.

Deze Privacyverklaring beschrijft ICT Assist’s algemene privacy practices met betrekking tot de door ons verzamelde, gebruikte en uitgewisselde persoonsgegevens over consumenten en andere personen binnen de organisaties van onze klanten, zakenpartners en leveranciers, alsmede andere organisaties waarmee ICT Assist een zakelijke relatie heeft of overweegt.

Daarnaast kunnen we aanvullende of meer specifieke informatie verstrekken over het verzamelen of het gebruik van persoonsgegevens op websites of met betrekking tot een bepaald product of een bepaalde dienst.


Waarom en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

Er kunnen diverse redenen zijn waarom we persoonsgegevens over u als individu verzamelen, zoals:


 

· Toegang tot en gebruik van website
Als u onze website bezoekt, leggen we informatie vast, zoals IP-adressen en browserinstellingen. Deze informatie is noodzakelijk om u toegang te kunnen verlenen, om de website te kunnen laten werken en om ons in staat te stellen de beveiligingstechnische en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de exploitatie van onze site na te leven.


 

· Hoe wij reageren op uw verzoek om informatie of ondersteuning, of op uw bestelling
Als u contact met ons opneemt (online of offline) in verband met een verzoek om informatie of ondersteuning, het bestellen van een dienst, verzamelen we informatie die we nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen, om u ondersteuning of toegang te verlenen en om contact met u op te nemen. Zo leggen we bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens vast, alsmede informatie over uw verzoek, over uw overeenkomst met ons en over de uitvoering, levering en facturering van uitgevoerd werk. Daar kan nog informatie bijkomen over een klanttevredenheidsonderzoek. We bewaren dergelijke informatie voor administratieve doeleinden, voor het veiligstellen van onze rechten en in samenhang met onze relatie met u.

· Contact met werknemers van onze klanten, mogelijke klanten, partners en leveranciers
Wat onze klanten of mogelijke klanten, partners en leveranciers betreft: ook zij verstrekken ons bedrijfscontactgegevens (zoals naam, contactgegevens, functie of positie van hun werknemers, contractanten, adviseurs en geautoriseerde gebruikers), onder meer ten behoeve van contractbeheer, afhandeling, levering van producten en diensten, verlening van support, facturering en service- of relatiebeheer.


 

· Bezoekersinformatie
We registreren personen die onze vestigingen en locaties bezoeken (naam, identificatie en bedrijfscontactgegevens) en maken gebruik van cameratoezicht, zowel omwille van de bescherming en veiligheid van personen en bezittingen, als in verband met wettelijke voorschriften.


 

Uitwisseling van persoonsgegevens

Als Benelux wijde organisatie met bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die de landsgrenzen overschrijden, heeft ICT Assist Benelux wijde beleidslijnen, standaarden en procedures ingevoerd om persoonsgegevens op een consequente manier te beschermen. Als Benelux wijde organisatie kunnen wij informatie over u uitwisselen met onze dochterondernemingen en kunnen we die informatie overbrengen naar andere landen waar we zakendoen. Dit doen we in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Binnen dochterondernemingen die door ICT Assist worden bestuurd, verlenen we uitsluitend toegang tot persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor die toegang is verleend (op "need-to-know" basis). In sommige gevallen maakt ICT Assist voor het verzamelen, gebruiken, analyseren en anderszins verwerken van persoonsgegevens gebruik van leveranciers die in andere landen zijn gevestigd.

Waar dit passend is, kan ICT Assist uw persoonsgegevens ook uitwisselen met bepaalde partners, dit om ons te helpen om u, of het bedrijf waarvoor u werkt, producten of diensten te leveren of om te voldoen aan uw verzoeken, of met uw toestemming. Bij de keuze van onze leverancier en partners houden we rekening met hun gegevensafhandelingsprocessen.

Indien ICT Assist ervoor kiest om bedrijven in bepaalde landen te kopen, te verkopen, er fusies mee aan te gaan of ze anderszins te reorganiseren, kan een dergelijke transactie met zich meebrengen dat er persoonsgegevens worden onthuld aan mogelijke of feitelijke kopers, of dat dergelijke gegevens worden ontvangen van verkopers. Het is gebruikelijk dat ICT Assist bij zulke transacties passende bescherming van persoonsgegevens eist.

Wees u ervan bewust dat persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden ingevolge een rechterlijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure onthuld dienen te worden aan overheidsinstanties. Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van ICT Assist, onze business partners, leveranciers of klanten en anderen in het geding zijn, kunnen wij uw persoonsgegevens ook beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen.
 Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. ICT Assist implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Ook van onze leveranciers verlangen we dat ze persoonsgegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.


Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het vervullen van de doelen waarvoor ze worden verwerkt, waaronder begrepen het waarborgen dat onze verwerking voldoet aan de desbetreffende wet- en regelgeving (bijv. audit, boekhouding en wettelijke bewaartermijnen), het afhandelen van geschillen en het formuleren van, uitoefenen van of beschermen tegen rechtsvorderingen in landen waar we zakendoen.


Contact met ons opnemen

Mocht u vragen hebben met betrekking tot deze Privacyverklaring, stuur dan en mail naar avg@ictassist.nl. Uw bericht wordt doorgestuurd naar het juiste lid van het ICT Assist Data Privacy Team.

ICT Assist bv. is niet de voor de verwerking verantwoordelijke in situaties zoals die waarin:

· Persoonsgegevens worden verwerkt in verband met een contractuele relatie, of het aangaan daarvan, met een bepaalde dochteronderneming van ICT Assist. In dat geval is het contractsluitende ICT Assist -bedrijf de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking, aangezien dit de juridische entiteit is waarmee u of uw werkgever een contract heeft gesloten of gaat sluiten.

· Persoonsgegevens worden verwerkt op de fysieke vestiging of locatie van een dochteronderneming van ICT Assist. In dat geval is de desbetreffende dochteronderneming de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


Uw rechten

U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, bij te werken of te corrigeren. Het kan zijn dat u onder de wetgeving in uw land aanvullende rechten hebt met betrekking tot de verwerking. Bijvoorbeeld: indien de EU Algemene verordening gegevensbescherming ("GDPR") van toepassing is op de verwerking van uw persoonsgegevens, en uw persoonsgegevens bovendien worden verwerkt op basis van rechtmatige belangen, hebt u het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking. Onder de GDPR hebt u wellicht bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen of beperkt toegankelijk te laten maken en om te informeren naar de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.


Het recht om een klacht in te dienen

Mocht u van mening zijn dat onze verwerking van uw persoonsgegevens strijdig is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, dan kunt u een klacht indienen:

· Rechtstreeks bij ICT Assist door een mail te sturen naar avg@ictassist.nl.

· Bij de bevoegde gegevensbeschermingsinstantie. De namen en contactpersonen van de Gegevensbeschermingsinstanties in de Europese Unie zijn te vinden op http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm


Wijzigingen in onze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen, en datzelfde geldt voor elke andere specifieke privacyverklaring. Wanneer we wijzigingen in deze Privacyverklaring aanbrengen, voegen we bovenaan deze Privacyverklaring een nieuwe datum toe.

ICT Assist b.v. - Roedensestraat 3, 6631 BE Horssen, Telefoon 0487 519521